การเคลมสินค้า

เงื่อนไขการรับประกันสินค้า

 1. การรับประกันนี้ จะครอบคลุมเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่ซื้อโดยตรงกับทาง Gump.in.th  เท่านั้น หาก Sticker วอยต์ รับประกันฉีกขาด หรือสูญหาย การรับประกันถือเป็นสิ้นสุด
 2. การรับประกัน จะต้องมีกล่องของสินค้านั้นๆ พร้อมอุปกรณ์ในกล่องครบเท่านั้น หากไม่ครบ หรือสูญหาย การรับประกันถือเป็นที่สิ้นสุด
 3. การรับประกัน จะมีผลก็ต่อเมื่อ เกิดการชำรุดจากความผิดพลาดจากมาตรฐานการผลิตเท่านั้น ค่าบริการซ่อม และอะไหล่สำหรับผลิตภัณฑ์ ในระยะเวลาการรับประกัน จะคิดจากค่าใช้จ่ายตามจริง(ถ้ามี) 
 4. การรับประกันจะ ไม่มีผล ในกรณีดังต่อไปนี้
  4.1  การใช้งานผิดประเภท, การใช้งานที่ไม่ถูกต้อง, อุบัติเหตุ ละเลยและไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำที่กำหนดไว้ในคู่มือการใช้ผลิตภัณฑ์
  4.2  ผลิตภัณฑ์ถูกงัด แกะ ดัดแปลง และซ่อมแซมโดยบุคคลที่ไม่ได้มาจากช่องซ่อมที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างถูกต้อง
  4.3  ผลิตภัณฑ์เสียหายอันเกิดจากภัยธรรมชาติ แรงดันไฟฟ้าไม่ปกติ และ/หรือไม่ได้มาตรฐาน หรือความเสียหายจากสัตว์ หรือแมลงต่างๆ
  

4.4  การติดตั้ง เพิ่ม ลด แก้ไข ซอฟท์แวร์ และไดร์เวอร์ที่ไม่ได้รับการรับรองจากต้นสังกัด และ/หรือ ไม่ได้มาจากชุดผลิตภัณฑ์, ปัญหาเกี่ยวกับการใช้งานที่เกี่ยวข้องกับซอฟท์แวร์
 5. การรับประกันทุกผลิตภัณฑ์ จะไม่รวมถึงวัสดุ/อะไหล่ที่ต้องเปลี่ยนตามระยะเวลาการใช้งาน (Periodical Replacement Part) เช่น แบตเตอรี่ สายไฟ
 6. การตัดสินใจของทางร้านในเรื่องใดๆ ที่เกี่ยวกับความชำรุดบกพร่อง การผลิตหรือวัสดุของผลิตภัณฑ์ หรือเรื่องอื่นใดที่เกิดขึ้นภายใต้การรับประะกัน ถือเป็นที่ยุติ และท่านตกลงที่จะปฏิบัติตามการตัดสินใจของทางร้าน
 7. การรับประกันนี้ไม่สามารถโอนได้ และห้ามมิให้ทำการโอนสิทธิหรือหน้าที่ ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้
 8. ทางร้านสงวนสิทธิ แก้ไขข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

การใช้แบตเตอรี่ ตัวช้าจไฟ ที่ไม่ได้มาตรฐาน นอกจากมีผลต่อคุณภาพการใช้งาน และก่อให้เกิดความเสียหายต่อเครื่องแล้ว จะมีผลทำให้การรับประกันสิ้นสุดลงด้วย

หมายเหตุ!

             ทางเราไม่ได้มีเจตนาในการตั้งเงื่อนไขมากมาย แต่เพื่อให้เป็นมาตรฐานร่วมกันในการซื้อสินค้าจากทางร้าน และทางร้านขอยืนยันนั่งยันเลยครับว่า เราจะรับผิดชอบทุกกรณี หากสินค้ามีปัญหาจริง หากเป็นไปได้จะเปลี่ยนสินค้าให้ใหม่ หรือหาตัวที่ใกล้เคียง เพราะทุกบาททุกสตางค์ที่จ่ายเงินเข้ามา ทางร้านถือว่าท่านเป็นผู้มีอุปการะคุณที่มิอาจละทิ้งได้ครับ