หน้าแรก / ตรวจสอบระยะประกันสินค้า

ตรวจสอบระยะประกันสินค้า

  • ข้อมูลระยะรับประกันเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้น ทั้งนี้การพิจารณาการรับประกัน จะถือตามเงื่อนไขของบริษัทฯและคู่ค้า (Vendor) แล้วแต่กรณี เป็นที่สิ้นสุด
  • โปรดแจ้งข้อมูลดังต่อไปนี้ เพื่อตรวจสอบระยะเวลารับประกันสินค้า
    • หมายเลข Serial Number (S/N) ระวังการพิมพ์ผิด! ระหว่าง 0 (เลขศูนย์) กับ O (อักษรตัวโอ)
    • ประเภทสินค้า
    • ชื่อสินค้า

ส่งมาที่